ברוכים הבאים לאתר `Paz Group`, להלן "האתר".

תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים והגולשות באתר בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או גוף כלשהו, להלן "הגולש".
בעצם השימוש באתר כולל הבלוג, הקורסים האינטרנטיים, דפי הנחיתה הנלווים וכל מה שנכלל באתר, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תנאי התקנון כולל הפתיח שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם הוא אינו רשאי לעשות באתר כל שימוש.

האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן את התקנון ותנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
הגולש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהתכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ עסקי מקצועי אישי.
מטרת התכנים שבאתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד בתחום השקעות בנדל"ן. אין בשום דבר הנאמר באתר משום התחייבות או הבטחה כלשהי.
תכנים רבים באתר מבטאים דיעה אישית של הכותב בלבד והמידע הכלול בהם הנו בלתי מחייב ואינו מהווה בשום דרך עיצה משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם יועץ עסקי מומחה.

אחריות ושימוש
האתר לא ישא באחריות כלשהי לגבי כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע או בשירותים הנמצאים או המתפרסמים באתר.
השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הבלעדית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

קניין רוחני וזכויות יוצרים
מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, לרבות כל המידע המתפרסם באתר או בקורסים שמציעה החברה, העיצוב, קוד המחשב המפעיל את האתר, קבצי טקסט, גרפיקה ומולטימדיה המצויים באתר ועוד שייכים לאתר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב.

שמירה על פרטיות
פרטים שתזינו לרשימות התפוצה שלנו על-פי בקשתנו המפורשת (לדוגמא לצורך הצטרפות למועדון המשקיעים או רשימת התפוצה שלנו) ישמשו אותנו גם לצרכים סטטיסטים שונים. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לכם מעת לעת, מידע בנוגע להשקעות נדל"ן והודעות פרסומיות שלנו. בכל עת תישמר לכם הזכות להסיר עצמכם מרשימות אלו.

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מתחייב הגולש בזאת כדלהלן:
לא להשתמש בתכני האתר, שירותיו או קבצי המחשב שלו לצורך פעולה אסורה עפ"י כל דין, ולא לחדור לקבצי המחשב של האתר בשום דרך;
גולש שינהג בניגוד למפורט לעיל כניסתו תיחסם והוא לא יוכל להמשיך ולגלוש באתר גם תחת שם אחר, ובמקרה שהאתר ימצא לנכון התכנים שהעלה יוסרו.
הגולש ישפה את האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, אשר יגרמו לו ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר בתוך 24 שעות מקבלת הדרישה לכך והוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה מהאתר בקשר עם השימוש באתר.